รายละเอียด

ชื่อ

Chalita

นามสกุล

Phoonphol

ชื่อเล่น

chalita-phoonphol

เคยเป็น

ศิษย์เก่า

ปีที่เข้าศึกษา

ปีการศึกษา 2554 : ถาวรา 87 (THN 87)